Facebook Pixel

TWITTER AKCIJA ‪#‎LwwValentines‬

 

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA
Organizator Foto konkursa je EMINENT, d. o. o., Ber Imrea 3-5, 2400 Subotica, Srbija (u daljem tekstu Organizator)

 

2. NAZIV I SVRHA KONKURSA
Foto konkurs se organizuje pod nazivom: “LwwValentine’s” (u daljem tekstu: Konkurs), radi promocije oficijalnog Legendww Organizatora (https://twitter.com/legendww)


3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.


4. VREME TRAJANJA KONKURSA
Vremenski period konkursa je od09.02.2015. godine do 14.02.2015. godine,  uključujući oba datuma. Pobednik se bira 14.02.2015. posle 12h.


5. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU
Na konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 14 godina, korisnici Internet  mreže sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji koji poseduju aktiviran Twitter nalog (u daljem tekstu: Učesnici).


Iz učešća na konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i zaposleni u firmama koje učestvuju u organizovanju konkursa, kao i njihovi bliski srodnici
(roditelji, supružnici, deca), do trećeg kolena.


Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem tekstualnog sadržaja (u daljem tekstu: predlog) na ličnom Twitter profilu pri čimu profil mora biti „otvoren“, tj. javan. Korisnik je potrebno da zaprati @legendww profil kako bi imao prava da učestvuje u konkursu.


Podaci su vlasništvo učesnika i nalaze se objavljeni od strane učesnika na ličnom Twitter profilu koji je mora da bude javno dostupan.


Učešćem u ovom Konkursu učesnik u celosti prihvata saglasnost sa svim pravilima iz ovog dokumenta. U slučaju da se ispostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih zvaničnih pravila, on gubi pravo na nagradu i biće izabran drugi pobednik.


Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa, a ime i prezime koje korisnik koristi za svoj Twitter korisnički nalog, mora biti isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrade.


Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj.konkursa isključi bilo kog učesnika koji ne može da, u trenutku kada se to od njega zatraži, potvrdi ličnu saglasnost sa svim članovima ovog Pravilnika. Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog Učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrebio konkurs, koji poseduje neispravne, netačne podatke kao ime i prezime za svoj korisnički profil za Twitter.


6. DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA i NAGRADE
Korisnik se, na sajtu www.legend.rs i na Facebook i Twitter stranici organizatora upoznaje sa foto konkursom koji se odvija na Twitteru. Postavljanjem textualnog sadržaja sa tagovima #LwwValentinesi @legendww na ličnom Twitter profilu smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u konkursu i da prihvata pravila konkursa.


Korisnik obavezno mora u tekstu da postavi i hashtag #LwwValentines i @legendww kako bi Organizator mogao da prati predloge putem Twittera.


Nakon završetka konkursa 14.10.2014 u 12h. , žiri će odabrati 3 najkreativnija tvita i dodeliti nagrade u vidu vrednosnih vaučera za kupovinu u Legend World Wide prodavnicama. 1. Mesto – 5.000,00 rsd, 2 mesto – 3.000,00 rsd i treće mesto 3.000,00 rsd.7. NAČIN DODELJIVANJA NAGRADA
Tokom trajanja konkursa Organizatorće Učesnicima dodeliti ukupno 3 nagrade. Kriterijum za dodelu poklona učesnicima konkursa, sastoji se od kreativnosti i orginalnosti samog predloga kao i činjenice da li je predlog odgovorio zadatoj temi.


Nagrade dodeljuje žiri, a žiri čini marketing tim kompanije Eminenet d.o.o.


Korisnik može poslati neograničen broj tvitova. Najzanimljivije predloge bira žiri, a pobednik je onaj koji se ističe svojom kreativnošću ali će se takođe uzeti uobzir i nivo interakcije koju predlog ima (favorite, retweet).


Osvojene nagrade nije moguće zameniti za drugi, ili za gotov novac. Način dodeljivanja, tj.preuzimanja poklona biće dogovoren direktno sa dobitnicima.8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA FOTO KONKURSA
Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.


Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.


Učestvovanjem u konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:
„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora konkursa da se moji predlozi i podaci u njima :
Tekstualni materijal i Link ka Twitter profilu  koriste u svrhu realizacije Konkursa “LwwValentine’s”, kompanije EMINENT, d. o. o., Ber Imrea 3-5, Subotica, Srbija, a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.


9. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA
Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:


a). Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i
potraživanja trećih lica.


b). Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, ideje, izume, koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja Konkursa on-line ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe;


c). Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose  bez mog daljeg učešća;


d). U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno
dejstvo;


e). Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskih ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik konkursa  zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove..


10. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.


Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u  funkcionisanju Facebook i Twitter društvenih mreža, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga  koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.


Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na email adresu marketing@legendww.com

Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora. Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt na kome se nalazi  Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.11. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu i Twitter profilu organizatora.


12. OSTALO

Svi intelektualni proizvodi prisutni u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja, odnosno bilo kakv reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava.


Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoruu toku takmičenja bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila takmičenja.U slučaju kršenja odredbi Pravila takmičenja, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa takmičenju.


Ova pravila takmičenja dostupna su na sajtu: www.legend.rs. Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno samo takmičenje.


Eventualne nastale pravne sporove sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Takmičenja merodavno je pravo Republike Srbije.U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu s odgovarajućim ovlašćenjima.


Ovu promociju ni na koji način ne sponzorišu, odobravaju niti sprovode društvene mreže Twitter i Facebook, niti je sa njima povezana. Učestinici svoje informacije daju organizatoru, a ne Twitter-uili Facebook-u. Informacije koje su date će biti korišćene isključivo za namene koje su sadržane u Politici privatnosti kompanije Eminent d.o.o.


Datum
09.02.2015.