Facebook Pixel

Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje Eminent doo Subotica, kao rukovalac prikuplja od korisnika internet sajta: www.legend.rs (u daljem tekstu: sajt). Navedeni podaci prikupljaju se i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).
 
Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.
 
Značenje izraza
 
U skladu sa ZZPL – om sledeći izrazi imaju sledeća značenja:
 
„podatak o ličnosti" (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 
"obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 
"rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;
 
"obrađivač" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;
 
 "primalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;
 
 
"treća strana" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;
 
 
"pseudonimizacija" je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.
 
Rukovalac
 
Za obradu ličnih podataka korisnika sajta kao rukovalac odgovora:
 
Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica
Ber Imrea 3-5
24 000 Subotica
MB: 08186162
PIB: 100840231
e-mail adrese: legendweb@legendww.com i office@legendww.com (u daljem tekstu: Eminent doo i /ili Eminent).
 
Vrste ličnih podataka
 
Eminent doo rukovodi obradom onih ličnih podataka, koje mu korisnici daju prilikom posete sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti u pitanju obuhvataju sledeće lične podatke: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, podatke o mestu i adresi stanovanja (grad, poštanski broj, ulica i broj), pol, zanimanje, datum rođenja i podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim proizvodima, narudžbinama, povraćajima proizvoda i sl.).
 
Po pravilu Eminent doo prikuplja samo one podatke koje mu korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade.
 
Izuzetak mogu da predstavljaju podaci koji su prikupljeni pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja, a kako je to bliže objašnjeno u Obaveštenju o kolačićima koje se može naći ovde.
 
Svrha obrade ličnih podataka
 
Eminent doo prikuplja i obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:
 
-    upravljanja nalozima registrovanih korisnika sajta;  
-    izvršenja ugovora o kupovini proizvoda;
-    podrška kupcima;
-    rešavanja zahteva kupaca (za: zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora,  reklamaciju);
-    sprovođenja programa lojalnosti;
-    slanja promotivnih poruka i obaveštenja (periodičnih email, sms i viber poruka tzv. newsletter-a) korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju;
-    pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Eminenta;
-    realizacije promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta;
-    rešavanja molbi, odgovaranja na pitanja i/ili drugih zahteva korisnika i prijema kritika i pohvala;
-    unapređenja usluga Eminenta i
-    odabira najboljih kandidata za rad (zaposlenje) u Eminentu.
 
Korisnik koji Eminentu poveri lične podatke trećih lica jemči da su ta treća lica upoznata sa tim da će njihovi lični podaci biti predmet obrade i da su saglasna sa svrhom i načinom obrade.
 
Pravni osnov za obradu ličnih podataka  
 
U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno tražene usluge, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i/ili legitimni (opravdani) interesi Eminenta (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika u cilju poboljšanja sajta i proizvoda, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i njihova osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.
 
Legitimni interes Eminenta podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode iz njegovog asortimana ili rad u Eminentu može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika.
 
Eminent će se uvek truditi da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i u najboljem interesu korisnika.
 
Podaci o ličnosti kao što su: ime i prezime, pol, e-mail adresa, adresa, grad, poštanski broj, država, broj telefona, zanimanje i datum rođenja prikupljeni prilikom registracije na sajtu ili izražavanja zainteresovanosti za rad u Eminentu obrađuju se na osnovu pristanka korisnika i legitimnog interesa Eminenta. Prilikom registracije na sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja njihovom registracijom. Isto važi i za korisnike koji su izrazili zainteresovanost da se zaposle u Eminentu. Tada, rukovodeći se legitimnim interesom, Eminent može obrađivati lične podatke korisnika smatrajući da je korisnik registracijom, popunjavanjem obrasca za zaposlenje, odnosno korišćenjem sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smislu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio odnosno poslova za koje je izrazio interesovanje i za koje je kvalifikovan. Napred navedeni podaci prikupljaju se i u svrhu izdavanja kartica Legend kluba, omogućavanja pogodnosti, slanja promotivnih poruka i obaveštenja i održavanja svojstva člana u Legend klubu.
 
Podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa, adresa, grad, poštanski broj, broj telefona, i broj računa koje Eminent prikuplja u sledeće svrhe: izvršenja ugovora o kupovini proizvoda preko sajta (u Web, Online Shop-u) realizacije odustanka od ugovora o kupovini, zamenu proizvoda i rešavanja reklamacija na kupljene proizvode Eminent obrađuje na osnovu pristanka potrošača i važećih propisa u cilju ispunjenja zakonskih obaveza.
 
Lični podaci prikupljeni u svrhu odgovaranja na pitanja/zahteve korisnika, kao što su: ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona obrađuju se na osnovu pristanka korisnika u svakom slučaju njihovog obraćanja Eminentu.
 
Eminent doo će tražiti pristanak za obradu ličnih podataka korisnika  pre nego što počne da im šalje promotivne poruke i obaveštenja (newsletter-e). U slučaju da korisnik izrazi želju da prima newsletter-e nezavisno od registracije na sajtu odnosno pristupanja Legend klubu Eminent doo od njega prikuplja podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, pol i grad. Korisnik može da prestane da prima newsletter-e izborom opcije - odjavi se koja se nalazi u svakoj poruci koju je primio nakon čega mu Eminent neće više slati poruke i obaveštenja takve sadržine niti će po tom osnovu obrađivati njegove lične podatke.  
 
 
Eminent doo može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.
 
Rok čuvanja ličnih podataka
 
Eminent doo pohranjuje i čuva lične podatke korisnika samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha konkretne obrade, to jest:
 
-    lični podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja nalogom registrovanog korisnika sajta čuvaju se za sve vreme za koje je korisnik registrovan na saju;
-    lični podaci koji se obrađuju u cilju izvršenja ugovora o kupovini proizvoda čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se konkretna kupoprodaja realizuje, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od ugovora o kupovini odnosno za zamenu artikala, osim u slučaju izričitog zahteva korisnika da se podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova u kom slučaju će oni biti pseudonimizirani ili na drugi način učinjeni neprepoznatljivim;
-    lični podaci koji se obrađuju u svrhu postupanja po izjavljenim prigovorima odnosno reklamacijama čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se isti reše;
-    lični podaci koji se prikupljaju radi sprovođenja programa lojalnosti (izdavanja kartice Legend kluba, omogućavanja pogodnosti, slanja promotivnih poruka i obaveštenja i održavanja svojstva člana u Legend klubu) čuvaju se za sve vreme članstva u Legend klubu;
-    lični podaci prikupljeni prilikom obraćanja korisnika Eminentu se čuvaju u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje;
-    lični podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newsletter-a, podsetnika u cilju obaveštavanja ili direktnog oglašavanja Eminent doo zadržava sve dok se korisnik ne odjavi  odnosno dok ne opozove svoj pristanak;
-    lični podaci prikupljeni u okviru prijava za zaposlenje čuvaju se najviše godinu dana i
-    lični podaci prikupljeni preko cookies-a (kolačića) čuvaju se dok služe svrsi, a kako je to bliže objašnjeno u Obaveštenju o kolačićima koje se može naći ovde.
 
Lične podatke korisnika sajta Eminent može da čuva i nakon proteka napred navedenih rokova radi izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Eminenta (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.
 
Eminent će nastojati da sve lične podatke korisnika koji se ne koriste više ni za jedan od napred navedenih zakonitih načina obrade bez odlaganja izbriše iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje ili da ih pseudonimizira.  
 
Ko ima pristup ličnim podacima
 
U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom politikom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u Eminentu, njegovim honorarnim saradnicima, partnerima koji učestvuju u sprovođenju programa lojalnosti i pouzdanim trećim licima koja Eminentu pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti, kao što su:  
 
-    IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć Eminentu u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
-    marketinške agencije;
-    lica koja Eminentu pružaju uslugu isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe);
-    lica koja Eminentu pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima i
-    sudovi i drugi državni organi i organizacije u skladu sa važećim propisima.
 
Sva navedena lica su obavezna da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om, odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju primerene zaštite ličnih  podataka korisnika.
 
U slučajevima kada je Eminent rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njegovom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe poseban ugovor o zaštiti podataka o ličnosti kojim se posebno uređuju sva važna pitanja  koja se odnose na obradu podataka o ličnosti i naglašava potreba da se oni zaštite u svakom trenutku obrade.
 
Stepen zaštite ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da odgovara najmanje stepenu zaštite koju pruža Eminent
 
Lični podaci korisnika, a kao što je to već napred rečeno, mogu da budu otkriveni i sudovima i drugim nadležnim organima i organizacijama kada je Eminent na to obavezan zakonom ili kada je to neophodno u cilju zaštite njegovih i prava i interesa lica na koje se ti podaci odnose.
 
Podaci koje kontrolišu treće strane
 
Sajt može da sadrži veze koje vode do drugih internet sajtova, kao i predmete ili elemente koje kontroliše treća strana.
 
Primer su „plug-ins“ koje mogu da povežu sajt sa društvenim mrežama poput: Facebook-a, Twitter-a, Instagrama i koji se obično prepoznaju na osnovu logotipa (simbola) odgovarajuće društvene mreže. Izborom simbola društvene mreže na sajtu, možete pokrenuti proces slanja određenih podataka, kao što su: korisnički ID, informacije o sajtu, datum i vreme posete sajtu i druge informacije u vezi sa pretraživačem društvenoj mreži u pitanju. Takve informacije će biti obrađene na društvenim mrežama, čiji su vlasnici i kojima upravljaju treće strane, u skladu sa njihovim politikama privatnosti.
 
Eminent doo nema pristup ni kontrolu nad elementima, predmetima, kolačićima i drugim tehnologijama za praćenje kojima upravljaju treće strane. U cilju lične bezbednosti Eminent upućuje korisnika da se upozna sa politikom privatnosti internet sajta treće strane kojima pristupa sa sajta, imajući u vidu da se ova politika odnosi samo na sajt.
 
Zaštita ličnih podataka prilikom elektronskog plaćanja
 
Eminent doo za prenos svih ličnih podataka korisnika prilikom elektronskog plaćanja (karticom) koristi tehnologiju SSL, koja vodi računa o kodiranju svih informacija poslatih narudžbenicom. U slučaju da korisnik izabere plaćanje platnom karticom podaci o platnoj kartici koje korisnik unese se prenose iz korisnikovog kompjutera neposredno u autorizacioni server banke u kodiranom obliku.
 
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
 
Bezbednost podataka prilikom kupovine, garantuje operator platnih kartica, tako da se celokupan  proces naplate obavlja na internet stranicama banke.
 
Provera podataka vrši se direktno između kupca i banke (Banca Intesa ad Beograd). Podaci o platnoj kartici nisu ni u jednom trenutku tokom transakcije dostupni sistemu Eminenta.
 
Plaćanje svih narudžbina u Republici Srbiji se vrši u dinarima (RSD). Ukoliko se korisnik opredeli za plaćanje platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju platne kartice korisnika, već konvertovan iznos će se konvertovati u lokalnu valutu korisnika, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Cena navedena na sajtu u dinarima je fiksna, međutim zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste kada se ona prevede u lokalne valute izdavalaca bankarskih kartica ili kada se uporedi cena u evrima na sajtu sa cenom u evrima koja je primenjena u postupku naplate, tj konverzije evra u dinare.
 
Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima
 
Eminent doo se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om.
 
Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:
 
-    pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obrađuju);
-    pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
-    pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Eminentu zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje); 
-    pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno Eminentu ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
-    pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka);
-    pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kom trenutku i
-    pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze Eminenta doo radi prenosa u drugu bazu podataka).
 
Ukoliko želi da ostvari napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) korisnik to može da  učini na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sajtu ili u bilo kojoj od Eminentovih (Legend) maloprodajnih objekata ili slanjem navedenog zahteva odnosno zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: zastitapodataka@legendww.com ili poštom na Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica, Ber Imrea 3-5, 24 000 Subotica (sa naznakom: n/r licu za zaštitu podataka o ličnosti).
 
Korišćenje kolačića
 
Eminent doo koristi kolačiće (cookies) u svakom trenutku korisnikove interakcije sa sajtom.
Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na korisničkom uređaju (kompjuteru i/ili telefonu), a nastaju tokom posete sajtu. Kada korisnik ponovo pristupi sajtu Eminent doo preuzima podatke sa uređaja korisnika koji su sadržani u kolačićima.
Eminent koristi kolaćiće koji prikupljaju podatke potrebne za unapređenje sajta, kao i usluge servisa koji upotrebljavaju ograničene kolačiće. Ti kolačići imaju za cilj unapređenje sajta kako bi se korisnicima olakšao pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa, ali i u marketinške svrhe.
Tako na primer, prilikom posete sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, Eminent doo od korisnika prikuplja i pohranjuje podatke, kao što su: naziv internet pretraživača preko kojeg korisnik pristupa sajtu, naziv i tip uređaja korisnika, operativni sistem, naziv domena, adresu internet protokola (IP) računara, datum i vreme pristupanja sajtu, internet adresu stranica preko kojih korisnik pristupa sajtu i druge slične informacije.
Kolačići sa jedne strane omogućavaju bolje korisničko iskustvo i prikaz sajta, a sa druge omogućavaju Eminentu da analizira kupce, prati posete korisnika sajtu i unapređuje svoje poslovanje posredtvom marketinških aktivnosti.
Isključivanjem kolačića korisnik odlučuje da li će da dozvoli njihovo pohranjivanje na uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima korisnik može izvršiti u internet pretraživaču ili izborom odgovarajuće opcije prilikom posete sajtu.   
Više informacija o kolačićima se nalazi u Obaveštenju o kolačićima.
Prihvatanje uslova
Eminent poziva korisnike da se upoznaju sa Politikom privatnosti prilikom posete sajtu (pre njegovog korišćenja) smatrajući da je to u njihovom najboljem interesu. Iako podrazumeva da se samim korišćenjem sajta korisnik saglasio sa uslovima ove politike Eminent će nastojati da na njih ukazuje korisnicima gde god smatra da je to važno i da je to u njihovom interesu.
 
Izmene Politike privatnosti
 
Eminent doo zadržava pravo da izmeni Politiku privatnosti pri čemu će datum izmene biti naznačen na kraju teksta. Budući da se korisnicima ne šalje posebno obaveštenje o izmenama preporučuje im se da s vremena na vreme pročitaju Politiku privatnosti radi upoznavanja sa eventualnim izmenama i dopunama.
Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti
Sve dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa Politikom privatnosti i njenom primenom korisnik može dobiti od Dalibora Orčića, zaposlenog na radnom mestu Sistem-administrator (IKT) i lica koje je u Eminentu zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, slanjem upita e-mail-om na: zastitapodataka@legendww.com, telefonom na: 024/622-200 ili poštom na Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica, Ber Imrea 3-5, 24 000 Subotica (sa naznakom: n/r licu za zaštitu podataka o ličnosti).
 
U Subotici, dana  27. maja 2021. godine
Vaš Eminent