Facebook Pixel

Pravilnik i uslovi korišćenja Legend kluba


 
1. Svaka kartica Legend Club-a (u daljem tekstu LC) je vlasništvo kompanije Eminent d.o.o. (u daljem tekstu Izdavalac kartice) i ostaje u vlasništvu Izdavaoca kartice  i nakon izdavanja iste korisniku. Korisnik kartice je u obavezi da vrati karticu Izdavaocu na njegov zahtev.
 
 
2. Član LC-a može postati svaka punoletna osoba popunjavanjem pristupnog formulara u nekom od Legend maloprodajnih objekata ili na web stranici: www.legend.rs (u daljem tekstu: sajt). Nakon popunjavanja pristupnog formulara, potrošaču se izdaje kartica. LC karticu može koristiti isključivo osoba čije su  podaci ostavljeni na pristupnom formularu. U slučaju zloupotrebe, izdavalac kartice zadržava pravo da povuče karticu. U slučaju da korisnik kartice izgubi karticu ili dođe do promene podataka upisanih na pristupnom formularu, korisnik je dužan da o tome obavesti izdavaoca kako bi dobio novu karticu odnosno kako bi se izmenili podaci.
 
 
3. Prilikom svake kupovine u Legend maloprodajnim objektima u Srbiji, i na online prodavnici, korisnik kartice sakuplja bodove na osnovu kojih ostvaruje popuste pri narednim kupovinama ili neku drugu pogodnost (Izdavalac kartice zadržava pravo da odredi i druge pogodnosti na koje korisnici kartice imaju pravo, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni). Osvojeni bodovi na osnovu kojih korisnik kartice ostvaruje popuste pri svakoj sledećoj kupovini se mogu iskoristiti samo na teritoriji države na kojoj je izdata kartica. Bodovi se skupljaju pri svim načinima plaćanja koji su zastupljeni u Legend prodavnicama. Visinu ostvarenog popusta korisnik može da proveri u svim Legend maloprodajnim objektima koji su u sistemu LC i na sajtu www.legend.rs. Lestvicu za ostvarivanje popusta određuje Eminent d.o.o. i ima pravo da je menja.
 
4. Vrednost jednog boda iznosi 120,00 RSD, a prikupljeni bodovi donose sledeće popuste:
 
Broj bodova       Visina popusta
od 50 do 150        5%
od 150 do 250        7.5%
od 250 i više        10%
 
5. Osvojeni popust kupac može koristiti na sve artikle koji nisu na sniženju ili na nekoj drugoj akciji. Sakupljanje bodova se vrši i prilikom kupovine snižene robe ili robe koja je na akciji.
 
 
5. Bodovi se obračunavaju u toku kalendarske godine. Pri prelasku u narednu godinu, osvojeni popust  se prenosi iz prethodne godine u narednu. Kupac u novoj godini zadržava popust koji je ostvario u prethodnoj godini. Sakupljanje bodova ostvaruje se svakom novom kupovinom u tekućoj godini.
 
 
6. Izdavalac kartice zadržava pravo da izmeni vremenski period važenja kartice.
 
 
7. Sve dodatne informacije i obaveštenja koje se odnose na uslove i način korišćenja kartice, kao i na način ostvarivanja bodova prilikom kupovine, Izdavalac kartice će blagovremeno objavljivati na web stranici www.legend.rs.
 
 
8. Ukoliko postoji bilo kakav tehnički problem zbog kojeg Izdavalac kartice nije u mogućnosti da evidentira realizovanu kupovinu potrošača, postoji opcija naknadnog unošenja podataka o nastaloj kupovini uz prikazivanje fiskalnog računa. Kupac je u ovoj sitaciji  dužan da sačuva fiskalni račun kao potvrdu o kupovini na osnovu čega ima pravo da naknadno zahteva od prodavca da mu se evidentira kupovina. Prodavac će evidentirati period kada je tehnički problem nastao i u slučaju poklapanja vremena sa podacima na računu izvršiće naknadni unos po zahtevu potrošača.
 
 
9. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ČLANOVA LC-a
 
Izdavalac kartice upravlja obradom ličnih podataka članova LC-a prikupljenih prilikom popunjavanja pristupnog formulara koji je sastavni deo ovog pravilnika odnosno koji je objavljen na sajtu.
Prilikom popunjavanja navedenog formulara koji je sastavni deo ovog pravilnika i može se naći ovde potrebno je da fizičko lica koje pristupa LC-u navede sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, pol, e-mail adresu, podatke o adresi stanovanja, broj telefona, zanimanje i datum rođenja. Korisnik odgovara za tačnost podataka navedenih u pristupnom formularu odnosno datih prilikom registracije na sajtu.
 
Navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu izdavanja kartice LC-a, obaveštavanja članova LC-a o stanju na kartici, pogodnostima, mogućnostima kupovine po povlašćenim cenama preko sajta, u Legend maloprodajnim objektima Izdavaoca kartice, kao i u objektima partnera, čiji se spisak može naći na sajtu: spisak LC prodavnica, o novim kolekcijama, sezonskim akcijama, rasprodajama kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda. Takođe, podaci su Izdavaocu kartice potrebni u cilju isporuke kupljenih proizvoda, obaveštavanja kupca o trenutnom statusu porudžbenice, pružanja podrške u postupcima organizacije nagradnih igara, kao i unapređenja kvaliteta usluga i asortimana koji nudi kupcima.
Lične podatke članova LC-a u prethodno navedene svrhe Izdavalac kartice obrađuje isključivo na osnovu pristanka člana LC kluba datog popunjavanjem formulara za pristup LC-u.
 
Članovi LC-a, a u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka u svakom trenutku imaju sledeća prava: pristupa (u svakom trenutku imaju pravo da dobiju informaciju o svrsi obrade, vrstama ličnih podataka koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ličnih podataka, a takođe imaju pravo da traže kopiju ličnih podataka koji se obrađuju); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor Izdavaocu kartice, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka.
Ukoliko članovi LC-a žele da ostvare napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to mogu da učine na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sajtu _____ ili u bilo kojoj od  Legend prodavnica kao i u objektima njenih partnera, čiji se spisak nalazi ovde ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: zastitapodataka@legendww.com ili poštom na Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica, Ber Imrea 3-5, 24 000 Subotica (sa naznakom: n/r licu za zaštitu podataka o ličnosti).
 
Izdavalac kartice lične podatke članova LC-a po potrebi prosleđuje pouzdanim trećim licima sa kojima sarađuje u obavljanju svoje delatnosti. U tom smislu navedeni lični podaci mogu biti prosleđeni: povezanim privrednim društvima, partnerima koji učestvuju u programu lojalnosti odnosno izdavanju i upotrebi LC kartice, maketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja Izdavaocu kartice pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja mu pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja mu pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.
 
Izdavalac kartice lične podatke članova LC-a čuva za sve vreme trajanja njihovog članstva.  Istupanjem iz LC-a Izdavalac kartice se obavezuje da će lične podatke članova datih samo u svrhu članstva u LC-u izbrisati.
Za sva dodatna pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka članovi se mogu obratiti Daliboru Orčiću, zaposlenog na radnom mestu Sistem-administrator (IKT) i licu koje je kod Izdavaoca kartice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, slanjem upita e-mail-om na: zastitapodataka@legendww.com, telefonom na: 024/622-200 ili poštom na Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica, Ber Imrea 3-5, 24 000 Subotica (sa naznakom: n/r licu za zaštitu podataka o ličnosti).
 
Izdavalac kartice poziva članove LC-a da se u svakom slučaju upoznaju i sa načinom na koji se   obrađuju njihovi lični podaci, kao i sa pravima koja s tim u vezi imaju u Politici privatnosti, koja se može naći OVDE.
U Subotici, 27. maja 2021. godine

Obrazac za pristupanje LC klubu možete popuniti OVDE.